Haalbaarheidsstudie Bouwplan

INLEIDING
In de open ruimte ter plaatse van de kop van het woonblok langs de Vrije Geer en de bebouwing aan de Osdorperweg, een “tuingebied” behorende bij het pand Osdorperweg 31-33, wordt een bouwvolume voorgesteld. Uitgangspunt hierbij is de “Stedenbouwkundige Visie Sloten” van april 2009, waarin o.m. het volgende wordt omschreven:
“Hier kan op kleinschalige manier een bouwblok toegevoegd worden. Dit gebouw oriënteert zich duidelijk op de Osdorperweg en mag maximaal 3 bouwlagen hoog zijn. Het gebouw krijgt een kapvorm. Dit gebouw moet qua sfeer aansluiten op de bebouwing daar direct naast. Het gebouw moet het parkeren in het volume oplossen en krijgt een tuin rondom”.

INVENTARISATIE
De Beeldbank Stadsarchief Amsterdam heeft een aantal historische foto’s opgeleverd. In 1928 staat de nog betrekkelijk nieuwe woning Osdorperweg 29 op een boerenerf, rondom omsloten door oppervlaktewater cq. afwateringssloten. Midden 30-er jaren wordt op de begane grond een postkantoor gevestigd met daarboven een dienstwoning. In dezelfde periode ontstaat het winkelpand nr. 27 en wordt de sloot aan de voorzijde gedempt. Midden jaren 50 heeft het gebied nog steeds een overwegend landelijk karakter, tot in 1959 het naastgelegen bankgebouw verreist; nr. 31-33. De foto’s uit 1967 en 1969 laten zien dat het oppervlaktewater dan ter plaatse sterk is teruggedrongen.
Behoudens de vrij monotone uitbreidingen uit de jaren 70 / 80 is de bebouwing in het dorp Sloten overwegend kleinschalig van aard en bestaat deze uit zeer afwisselende bouwstijlen. De fotocollages kunnen hier een indruk van geven.

CONSTATERING
Zoals reeds uit de inleiding blijkt, sluiten de bebouwing langs de Vrije Geer en het pand Osdorperweg 31-33 niet op elkaar aan.
De parkeervoorziening wordt omzoomd door een haag, waar het oppervlaktewater nogal abrupt tegen eindigt; een relict uit het verleden. Daarbij is de samenkomst van parkeerinrit en wandelstroken tamelijk grillig en onduidelijk
De bouwontwikkelingen uit verschillende periodes hebben een ongedefinieerde open ruimte achtergelaten, die vragen om een (steden)bouwkundige beëindiging
Ons bebouwingsvoorstel wil deze onvolkomenheden “repareren” met een markant bouwwerk.

ONTWERPUITGANGSPUNTEN
Middels een studiemaquette met een 8-tal inzetmodellen is onderzocht welk bouwvolume maximaal tegemoet komt aan de in de inleiding omschreven uitgangspunten, met als trefwoorden: kleinschaligheid / schuine kap / groen karakter. Ook leefde de wens om het oppervlaktewater weer een structureel onderdeel van de locatie te laten uitmaken.
Tevens biedt de situatie mogelijkheden om met het bouwvolume het stratenpatroon te begeleiden, waardoor een stedenbouwkundige aanheling van deze hoek ontstaat.
Uiteindelijk bleek model 7. de meeste potentie in zich te hebben om aan al deze uitgangspunten te voldoen.
Over een exacte programmering wordt nog geen uitspraak gedaan. Gedacht kan worden aan 2 woningen of 1 woning met atelierruimte.
In de huidige situatie is parkeergelegenheid op eigen terrein voor 5 auto’s. Aan omwonenden wordt toegestaan hier eveneens gebruik van te maken, zodat het gezien kan worden als een openbare parkeervoorziening.
De compactheid van de locatie biedt geen ruimte om in het (geschatte) totaal aantal benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein te voorzien. Door een betere inrichting van zowel het privé als openbaar gebied, ontstaat echter voldoende ruimte om tussen de 8 en 9 parkeerplaatsen te realiseren. Hiervoor zullen enige grondeigendommen moeten worden uitgewisseld.

MASSASTUDIE
Toelichting Model 7:
• het nieuwe bouwvolume wordt vrijgehouden van de bestaande bebouwing
• de voorgevel (oostgevel) van het nieuwe bouwvolume ligt in één lijn met de voorgevels van de panden nr. 27 en 29
• het bestaande voetpad wordt verlegd tot tegen de voorgevel van het nieuwe bouwvolume
• de nu vrijgekomen ruimte wordt ingericht als parkeervoorziening (6 parkeerplaatsen)
• in het verlengde van de bestaande leilindes wordt een rij van 3 stuks bijgeplaatst, ter begeleiding van het verlegde voetpad en afscherming van de parkeervakken
• het oppervlaktewater aan de achterzijde wordt vergroot en evenwijdig aan de Vrije Geer omgezet tot aan de Osdorperweg
• het vorgestelde bouwvolume heeft een in de lengterichting verlopende breedtemaat (schuin aflopende nok en horizontale goten)
• 2 parkeerplaatsen op eigen terrein
• een groen talud aan de noordzijde
• het bouwvolume begeleidt de Vrije Geer.
Dit voorstel kan gezien te worden als een principe opzet. Het tracht de sfeer van het dorp Sloten te verbeelden.
Maten en verhoudingen, alsmede materiaal- en kleurgebruik dienen nog nader te worden onderzocht. Deze zullen in ieder geval “passend in de omgeving” worden.

Afmetingen
• goothoogte ca. 6,5  meter
• nokhoogte verlopend van ca. 12 tot ca. 9 meter
• breedte aan de voorgevel ca. 11 meter
• breedte aan de achtergevel ca. 6 meter
• totale lengte ca. 18 meter
• bebouwd oppervlak ca. 167 m2
• inhoud hoofdgebouw ca. 1300 m3; bijgebouw ca.     60 m3; totaal ca. 1360 m3
Materialen
• voor- en achtergevel: metselwerk
• plint en lijsten: pleisterwerk
• zijgevels: pleisterwerk
• kozijnen: hout
• dak: gebakken pannen
• dakkapellen: hout en titaanzink
• goten en hwa’s: titaanzink