Woonzorg Complex 26 Woningen

Aan “de Draai” te Broek in Waterland is een locatie in het bezit van Woonzorg Nederland met daarop een verzorgingshuis en een aantal aanleunwoningen. Door beleidsherzieningen is het verzorgingshuis hier niet meer in gebruik. Herontwikkeling van de locatie met nieuwe zelfstandige woningen, aangevuld met een wijksteunpunt waarbij de bestaande aanleunwoningen zullen worden voorzien van zelfstandige installaties, kan een nieuwe, evenwichtige en kwalitatieve woonomgeving voor 55 plussers opleveren.
Bij de woontypologie is variatie van belang, teneinde individualiteit en zelfstandigheid uit te stralen, aangevuld met een zorg aanbod waar de bewoners zelf de regie over voeren.
Ons bureau is gevraagd te onderzoeken wat de bebouwingsmogelijkheden van het gebied zijn. De onderdelen betreffen een visuele inventarisatie van de locatie met z’n stedenbouwkundige aspecten, alsmede een planvoorstel, gecompleteerd met een stedenbouwkundige maquette. Er is in het planvoorstel gestreefd naar optimale samenhang tussen de bestaande- en nieuwe bebouwing, inpassing in en versterking van de omgevingsstructuur en aan ritmiek en geleding binnen het plan zelf. Broek heeft zich ontwikkeld rond het Havenrak, vroeger een verbreding van een afwateringsstroom die rechtstreeks in de Zuiderzee uitmondde. Rond deze zeer beschut gelegen natuurlijke haven en de watergangen werden huizen gebouwd. Typerend voor Broek is dat vele huizen “in verdan” zijn gebouwd, dat wil zeggen hun gevels staan niet precies in de rooilijn maar verspringen ten opzichte van elkaar. Het houtwerk is roomkleurig, groen of grijs beschilderd.
Het verzorgingscomplex is gelegen in een landelijk gelegen uitbreidingswijkje uit de 60-er jaren en karakteriseert zich door een ruimtelijkheid en schaal waar een naoorlogse tuinstad jaloers op zou zijn, maar staat hier echter in schril contrast met de maat en schaal van de buurt. De voorgenomen sloop van het verzorgingshuis bied een unieke kans om met een nieuwe ontwikkeling het hele wijkje, met gebruikmaking van alle positieve elementen, ruimtelijk te reorganiseren tot een maat en schaal  passend in Broek. De voorgestelde bebouwing bestaat uit een “lint” van appartementen in twee lagen; ter plaatse van het wijksteunpunt met centrale voorzieningen, in drie lagen. Onderbrekingen voor verticaal verkeer, doorgangen, de gevels “in verdan” en hellende daken, bewerkstelligen een gedifferentieerde bebouwing, ondersteund middels kleur- en materiaal gebruik. Door de welvingen van “het lint” zijn vanuit diverse doorzichten steeds slechts delen van het plan zichtbaar en tevens wordt een aantal openbare ruimtes gevormd, in samenhang met de bestaande bebouwing. Hierdoor ontstaan verschillende gebieden die qua maat rechtdoen aan de schaal van Broek. De bebouwing vormt zo een organiserend element in een nu wat onsamenhangende stedenbouwkundige structuur.
De appartementen staan in een parkachtige setting en zijn opgenomen in het fijnmazige patroon van looproutes van de omliggende woningen. Een waterpartij wordt aangesloten op een bestaande watergang, het parkeren vind plaats in kleine strookjes dicht bij de woningen en aan de nieuwe langzaam verkeersroute.
In aanvulling op de bestaande aanleunwoningen is er in de vernieuwde bebouwing aan
“de Draai” ruimte voor 32 appartementen en een wijksteunpunt. Als parkeernorm is 1,4 parkeerplaats per woning aangehouden wat leidt tot ca. 45 parkeerplaatsen. Bij nadere uitwerking kan de exacte variatie in woonoppervlak en de verdeling in koop- en huur appartementen worden bepaald.